۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه

جمهوري اسلامي دو نفر به اسامي قانع رضايي و هشيار نجاري را ربوده استقانع رضايي و هشيار نجاري اهل روستاي آويهنگ در نزديک سنندج هستند. اين دو نفر بوسيله نيروهاي امنيتي رژيم اسلامي ربوده شده و بعد از يک هفته هنوز هيچ اطلاعي از محل بازداشت و يا زندان آنها در دست نيست. نيروهاي امنيتي تا کنون به خانواده و بستگان آنها نگفته اند که فرزندانشان در کدام زندان يا بازداشتگاه بسر ميبرند. تنها چيزي که مقامات دولتي و امنيتي رژيم به بستگان اين دونفر گفته اند اين است که دنبال آنها نگرديد بي فايده است.

طبق گزارشي که به کميته کردستان حزب رسيده است از يک هفته قبل تا کنون نيروهاي امنيتي و مسلح رژيم  هر روز به چند خانه در اين روستا حمله کرده و کامپيوترها و  کتب اين خانواده ها را با خود ميبرند.
بر اساس گزارش همين منبع خبري مدتي قبل در يک مراسم عروسي تعدادی از زنان اين روستا با گلدوزي ستاره قرمز بر پيراهن خود در اين مراسم حاضر شده اند. بعد از چند روز نيروهاي امنيتي با ريختن به خانه کساني که اين نوع پيراهن را بر تن داشته اند پيراهن ها را گرفته و آتش زده اند.

به دنبال اين وقايع گفته اند به دنبال خياطي ميگردند که اين پيراهن ها را دوخته است. در ادامه اين فشار و فضاي پليسي مردم اين روستا بيش از پيش نگران جان و سلامت قانع رضايي و هشيار نجاري هستند.

کميته کردستان حزب ضمن محکوم کردن اين فضاي پليسي خواهان آزادي فوري قانع رضايي و هشيار نجاري است و از مردم آويهنگ ميخواهد متحد و يک پارچه در مقابل زورگويي نيروهاي امنيتي رژيم بايستند و خواهان آزادي فوري عزيزان خود بشوند.

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
25 فوریه 2013 ، 7 اسفند 91

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر